Multilingual Studies at a Distance

Students and Academics of All Countries, Unite! :-)

Zagadnienie niniejsze jest rewitalizacją tamtej inicjacji z Wed Nov 19, 2008 9:08 amhttp://groups.yahoo.com/group/forthenewuniverse/message/13805 ). Celem pozostawienia Wam jak największych możliwości zabrania głosu, ograniczę się wyłącznie do tego, co może Wam sprawić nieprzezwyciężalną trudność. Zamiast strony internetowej spod pierwszego z rekomendowanych tam przeze mnie adresów internetowych, mamy dzisiaj 70-stronicowy plik PDF zatytułowany WYTYCZNE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z INFORMACJAMI NIEJAWNYMI MIĘDZYNARODOWYMI, do którego dochodzi się ze strony pod adresem http://www.abw.gov.pl/portal/pl/11/7/Ochrona_informacji_niejawnych.... . Owe 70 stron, włącznie z dziesięcioma załącznikami, proszę traktować jako literaturę podstawową w niniejszym przedmiocie ( http://fedcba.ning.com/group/bi ) Waszych studiów. Tym bardziej, że o "tamtym niesłychanie użytecznym podręczniku" ( http://groups.yahoo.com/group/forthenewuniverse/message/13805 ) możemy już dzisiaj raczej zapomnieć. Czy muszę w związku z tym przypominać, że z pomocą wielu spośród omawianych 70 stron możecie wypowiadać się również w ramach innych zagadnień zamieszczonych w tematach niniejszego przedmiotu? Byle tylko robiliście to z pełnym rozeznaniem tego, który problem omawiany w WYTYCZNYCH W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z INFORMACJAMI NIEJAWNYMI MIĘDZYNARODOWYMI przypisać do którego zagadnienia, w którym z tych tematów ( http://www.lemant.user.icpnet.pl/tad/ester4.html ).

Views: 624

Replies to This Discussion

Zauważyłam, że w tym roku jak i w ubiegłym nikt nie podniósł tego zagadnienia... Temat powyższy jest bardzo obszerny jednak po wyselekcjonowaniu odpowiednich informacji z tych 70 stron PDF, [można kupić wyselekcjonowane na płycie CD-> (http://www.iniejawna.pl/koszkup.html !!!) ]<pisze to gdyż jestem zdziwiona> i po oparciu się o (http://www.iniejawna.pl/pomoce/przyc_pom/nato.html) zbuduje moja wypowiedź. Po pierwsze należy wyjść od tego czym jest NATO i jakiego typu jest to organizacja (http://pl.wikipedia.org/wiki/NATO). Jest to organizacja polityczno-wojskowa powstała 24.08.1949  na mocy podpisanego 4.04.1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

W wytycznych w sprawie z postepowania z sprawą niejawną międzynarodową, możemy wyczytać, że: "Informacje niejawne międzynarodowe są to informacje pochodzące od podmiotów zagranicznych lub wytworzone w ich interesie, które – na podstawie zobowiązań przyjętych przez Rzeczpospolitą Polskę - wymagają ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem". Wyczytać tam możemy również, że: Informacja niejawną międzynarodowa może być także informacja polska wyjawiona zagranicznemu partnerowi. Nadzór nad ochrona informacji niejawnych w Polsce ma szef ABW (http://pl.wikipedia.org/wiki/ABW). <Tematyka wg mnie mieści się w obszarze w2>

Głównymi organami w Polsce na szczeblu międzynarodowym jest SKW i ABW, sa one odpowiedzialne za prowadzenie polityki zagranicznej, przechowywanie informacji, ustanowienie kancelarii, korespondencja z innymi państwami członkowskimi NATO. Muszą również przeprowadzać inspekcje, nadać odpowiednie klauzule tajności na podniesione informacje niejawne. <Czyli tematyka w obszarze zagadnień : w3,6>

W przypadku zagrożenia informacji niejawnych w szczególnych przypadkach tj w katastrofach budowlanych, podczas niepokoju społecznego, należy przestrzegać planu ochrony jednostki organizacyjnej.Po całym przejrzeniu tych 70 stron, mogę stwierdzić że większość tych tematów i zagadnień http://www.lemant.user.icpnet.pl/tad/ester4.html )wpisuje się w daną ustawę.

Podchodząc do tego tez trochę z innej strony należałoby przejrzeć Umowę między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzona w Brukseli dnia 6 marca 1997 r.
Jest to umowa o ochronie informacji niejawnej z ustaleniem standardów i procedur ochrony. Umowa ta reguluje nasz dostęp do informacji niejawnych NATO (http://www.iniejawna.pl/przepisy/mon/umowa_nato.html) W skrócie, w Artykule 1 wypisane są ogólne dane o umowie, w Art 2, napisano o tym, że msza być zachowane pewne standardy bezpieczeństwa po obu stronach w umowie. W Art 3. zapewnia się bezpieczne przechowywanie danych przez osoby do tego upoważnione i odpowiednio uprawnione. "Strony zapewnią, że wszystkie osoby posiadające ich obywatelstwo, które z racji pełnienia swoich obowiązków służbowych powinny lub mogą mieć dostęp do informacji oznaczonych jako POUFNE lub wyżej, będą odpowiednio sprawdzone przed podjęciem swoich obowiązków. " itd. Krótka jest ta umowa i treściwa, dlatego polecam wszystkim ją przeczytać odnośnie zagadnienia dostępu do informacji niejawnych NATO. :)

NATO jako organizacja międzynarodowa podlega odpowiednim klauzulą bezpieczeństwa. Na jednej ze stron internetowych znalazłam:
„Z tego względu także postępowania na poziomie "poufne" (CONFIDENTIAL) są prowadzone przez krajową władzę bezpieczeństwa, którą dla sfery cywilnej jest ABW.
Natomiast dostęp do informacji o klauzuli "zastrzeżone" (RESTRICTED) jest przyznawany przez kierownika jednostki organizacyjnej na podstawie sprawdzenia przeprowadzonego przez pełnomocnika ochrony.

Procedury sprawdzeniowe są analogiczne jak w przypadku postępowań prowadzonych w związku z ubieganiem się o dostęp do informacji niejawnych RP.
Wniosek o przeprowadzenie postępowania musi jednak zawierać uzasadnienie potrzeby wydania certyfikatu uprawniającego do dostępu do informacji klasyfikowanych organizacji międzynarodowej oraz wyraźne wskazanie klauzuli tajności, do której dana osoba ma być dopuszczona.
Osoba sprawdzana wypełnia ankietę bezpieczeństwa osobowego zgodnie z ogólnymi zasadami, zaznaczając na początku właściwy poziom klauzuli tajności oraz dopisując odpowiadającą mu klauzulę organizacji międzynarodowej wraz z odpowiednim oznaczeniem (np. w przypadku ubiegania się o dostęp do informacji Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego o klauzuli SECRET w ankiecie należy zaznaczyć pole "tajne" i z boku dopisać "NATO SECRET").

Certyfikaty bezpieczeństwa osobowego NATO mogą być wydane na podstawie posiadanych już krajowych poświadczeń bezpieczeństwa wydanych przez służbę ochrony państwa, z terminem ważności nie dłuższym niż termin ważności już wydanych poświadczeń.” (http://www.iniejawna.pl/pomoce/przyc_pom/nato.html)
Wiadomym jest, że biorąc pod uwagę informacje jakie posiada organizacja musi być zapewnione jej bezpieczeństwo. Jak już Klaudia wspomniała nad całym systemem ochrony informacji niejawnych czuwa Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który w Polsce pełni naczelną funkcję Krajowej Władzy Bezpieczeństwa. Poza NATO jego kompetencją podlega także Unia Europejska i wszystkie informacje jej dotyczące.
Co do dokładnych wytycznych odsyłam na: http://bip.abw.gov.pl/portal/bip/78/153/OCHRONA_INFORMACJI_NIEJAWNY...
Tam znajduje się PDF, który przedstawia wytyczne w sprawie postępowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi.
„Informacje niejawne międzynarodowe są to informacje pochodzące od podmiotów zagranicznych lub wytworzone w ich interesie, które – na podstawie zobowiązań przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską - wymagaj_ ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem na poziomie jednoznacznie wskazanym poprzez odwołanie się do klauzul tajności obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej (określona odpowiedniość klauzul). Informacją niejawną międzynarodową jest także polska informacja niejawna, jeżeli zostaje udostępniona partnerowi zagranicznemu.” (http://bip.abw.gov.pl/portal/bip/78/153/OCHRONA_INFORMACJI_NIEJAWNY...)

Do ochrony informacji niejawnych międzynarodowych stosuje się następujące akty
prawne (wraz z wydanymi do nich aktami wykonawczymi i dokumentami
pomocniczymi):
a) ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182,
poz.1228);
b) umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji
sporządzona w Brukseli dnia 6 marca 1997 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 64, poz. 740);
c) umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o Współpracy w
dziedzinie informacji atomowych sporządzona w Paryż u dnia 18 czerwca 1964 r.
(Dz. U. z 2001 r. Nr 143, poz.1594);
d) C-M (2002) 49 – bezpieczeństwo w ramach Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego
e) Traktat Akcesyjny podpisany dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90,
poz. 864, z późn. zm.);
f) Rozporządzenie Rady Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) nr 3 z
dnia 31 lipca 1958 r. (Dz. UE. L. z 1958 r. Nr 17, poz. 406);
g) Decyzja Rady Unii Europejskiej2001/264/EC z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie
przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (Dz. U. UE. L. z 2001 r.
Nr 101, poz. 1 z późn. zm.);
h) Decyzja Komisji Europejskiej 2001/844/EC z dnia 29 listopada 2001 r. (Dz. U.
UE. L. z 2001 r. Nr. 317, poz. 1);
i) bilateralne umowy (porozumienia, memoranda) o wzajemnej ochronie informacji
niejawnych oraz inne umowy zawierające regulacje dotyczące ochrony informacji
niejawnych międzynarodowych.

Jak udało mi się wyszukać na stronie (http://tk.parp.gov.pl) w jednej z zamieszczony prezentacji pokazano że nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych międzynarodowych w RP przebiega następująco:

NATO, UE, ESA, inne kraje

ABW (krajowa władza bezpieczeństwa)  ---> Strefa cywilna

SKW ---> Strefa wojskowa

następnie

ABW/SKW  à przedsiębiorca à Kierownik Przedsiębiorcy od kierownika w przedsiębiorstwie informacje rozchodzą się na kolejne działy takie jak pełnomocnik ochrony, pion ochrony, administrator systemu TI i pracowników.

Dostęp do informacji niejawnych ma za sobą szereg dokumentów i pozwoleń wydawanych przez organy za to odpowiedzialne takie jak ABW/SKW. Aby uzyskać dostęp do informacji niejawnych należy spełnić warunki takie jak:

-poświadczenie bezpieczeństwa , świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

- „NEED to KNOW” , przeszkolenie

- pisemne upoważnienie

- wpis kancelarii tajnej do ewidencji prowadzonej przez ABW

- Zapewnienie warunków ochrony informacji niejawnych we własnych obiektach

- akredytacja bezpieczeństwa  systemu teleinformatycznego przez ABW/SKW (akredytacja wydawana jest na czas określony jednak nie dłużej niż 5 lat)

- zapewnienie warunków ochrony informacji nie jawnych w systemach teleinformatycznych

- akredytacja bezpieczeństwa systemu przez kierownika przedsiębiorcy

Klauzule w NATO obowiązujące osoby zajmujące się informacjami niejawnymi:

COSMIC TOP SECRET ---> WYJĄTKOWO POWAŻNA SZKODA DLA NATO

NATO SECRET ---> POWAŻNA SZKODA DLA NATO

NATO CONFIDENTIAL ---> SZKODLIWE DLA NATO

NATO RESTRICTED ---> NIEKORZYSTNE DLA INTERESÓW NATO

Tak jak widać aby mieć dostęp do informacji niejawnych trzeba spełnić wiele warunków postawionych przez szereg agencji pilnujących i „filtrujących” informacje wpływające do kraju. Osoba która zajmuje się informacjami niejawnymi jest sprawdzona przez odpowiednie organy o osoby w zależności od tego jak bardzo poufnymi informacjami będzie się zajmować . (więcej można przeczytać na tej stornie http://www.iniejawna.pl/pomoce/przyc_pom/nato.html )

 

Po przeczytaniu tej wiadomości (http://natemat.pl/120759,oficer-mon-zatrzymany-przez-abw-ma-rosyjsk...)

"Pracownik resortu obrony, który został zatrzymany przez ABW za szpiegostwo na rzecz Rosji, ma podwójne obywatelstwo: polskie i rosyjskie. Za informację przekazywane Rosjanom pułkownik miał otrzymywać od Rosjan pieniądze. W tym celu spotykał się z przedstawicielem GRU, który w Polsce oficjalnie pracuje jako dyplomata w rosyjskiej ambasadzie w Warszawie. Pracownik MON miał wkrótce trafić do ministerstwa gospodarki, a sam był bardzo zainteresowany tematyką energetyczną. Z kolei w resorcie obrony miał on dostęp nie tylko do tajemnic państwowych, ale również NATO."

i po zapoznaniu się z wytycznymi (http://www.abw.gov.pl/download.php?s=1&id=817) zastanawiam się, czy są one nadal aktualne? Z drugiej strony ciężko ująć lojalność wobec Państwa i NATO jako wytyczną. Ta sprawa jest może bardziej ważna dla ABW i kontrwywiadu, ale ukazuje też pewną słabość wytycznych w sprawie postępowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi.

RSS

© 2015   Created by Tadeusz Lemańczyk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service