Multilingual Studies at a Distance

Students and Academics of All Countries, Unite! :-)

Witam,

temat mojej pracy: Analiza ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki

 

 1. Wstęp

1.1.        Cel i zakres pracy 

1.2.        Uzasadnienie wyboru tematu

 

 1. Ocena ryzyka zawodowego

2.1.        Podstawowe pojęcia

2.2.        System zarządzania bezpieczeństwem

2.3.        Stan normalizacji w zakresie bezpieczeństwa

 

 1. Metody badań zagrożenia i szacowania ryzyka

3.1.        Identyfikacja zagrożeń

3.2.        Szacowanie ryzyka

3.3.        Wybrane metody badawcze

 

 1. Charakterystyka systemu pracy

4.1.        Działalność (szpitala……)

4.2.        Polityka bhp

4.3.        Przegląd stosowanych procedur zarządzania bhp

4.4.        Wnioski z badań wstępnych

 

 1. Przebieg badań szczegółowych

5.1.        Analiza ryzyka

5.2.        Wnioski

5.3.        Warunki reorganizacji systemu pracy

 

 1. Podsumowanie

Literatura:

 

Sposób definiowania ryzyka zawodowego oraz pojęć wyjaśniających jego rozumienie przedstawia seria polskich norm PN-N-18000

PN-N-18001: 2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem    i higieną pracy. Wymagania.

PN-N-18002: 2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem    i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

PN-N-18004: 2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem    i higieną pracy. Wytyczne

OHSAS 18001:1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Specyfikacja.

 

 1. Ciecińska B. i inni, 2006, Systemy Zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 2. Górska E., Diagnoza ergonomiczna stanowisk pracy,., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1998
 3. Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Podstawy teoretyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1998
 4. Horst W., Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, WPP, Poznań 2004.
 5. Jaźwiński  J., Ważyńska-Fiok K., Bezpieczeństwo systemów, PWN, Warszawa 1993.
 6. Jasiak A., Kryterium czynnika ludzkiego w projektowaniu systemów wytwarzania, WPP, Poznań 1993.
 7. Kawecka-Endler A., Metodologia ergonomicznego kształtowania warunków pracy w montażu i ich przyczynowo-skutkowe powiązania z systemem jakości. , Wyd. Politechniki Poznańskiej, Rozprawy, nr 333, Poznań, 1998
 8. Koradecka D., 1997, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, (red.), Centralny Instytut Ochrony Pracy, s. 52-66.
 9. Kowal E., 2002, Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, PWN, Warszawa-Poznań.
 10. Martyniak Z., Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1993.
 11. Niziński  St., Elementy eksploatacji obiektów technicznych, WUW-M, Olsztyn 2000.
 12. Pacholski L. i inni,  Reengineering , WPP, Poznań, 2009.
 13. Prussak W., Mrugalska B., 2011, Projektowanie systemów bezpieczeństwa, Wyd. PP, Poznań.
 14. Ratajczak Z., Niezawodność człowieka w pracy , PWN, Warszawa, 1988.                
 15. Sławińska M. , Ergonomia systemów zautomatyzowanych, PP, Poznań, 2008.
 16. Tytyk E.: Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa, 2001.

 

 

 

Views: 9909

Replies to This Discussion

Praca pielęgniarek jest bardzo trudna i ciężka, wymaga poświęcenia, cierpliwości, empatii, często niestety jest nie doceniana. Pielęgniarka opiekuje się nie tylko pacjentami, ale również asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Pielęgniarki są narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, tj. choroby zakaźne, skaleczenia narzędziami chirurgicznymi, igłami, itd. http://www.ciop.pl/10942.html .Temat wydaje mi się bardzo interesujący.

Zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej

http://www.izbapiel.org.pl/upload/Nowa%20ustawa%20o%20zawodach.pdf

http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-07-210-1540

W jednym z rozdziałów pisałeś o szpitalu, więc stanowisko pracy będzie dotyczyć pielęgniarki pracującej w szpitalu. Większość stanowisk pracy wymaga czynności związanych z dźwiganiem oraz transportem pewnych przedmiotów. W konsekwencji prowadzi to do narastających przeciążeń oraz dolegliwości bólowych układu ruchu. Grupą wyjątkowo obarczoną takim zagrożeniem są pielęgniarki. http://www.ciop.pl/5845.html Obciążenia te wynikają z konieczności utrzymywania przez dłuższy czas stałej, niekiedy niekorzystnej z fizjologicznego punktu widzenia, pozycji ciała albo z konieczności podniesienia, podtrzymywania, przeniesienia określonego obiektu – pacjenta, materiału albo narzędzia. Takie obciążenia mogą powodować przeciążenia układu ruchu wywierające negatywny wpływ na stan zdrowia pracownika, w głównej jednak mierze, poprzez długotrwałe działanie – nawet o natężeniu niewywołującym natychmiastowych skutków – powodują skumulowany efekt w postaci schorzeń układu ruchu.
http://www.pracaizdrowie.com.pl/content/view/201/14/

w pracy mam zamiar zamieścić aspekty ergonomiczne

Panie Piotrze, proszę stanowczo o rozwinięcie tych dwóch słów "aspekty ergonomiczne" w odniesieniu do Pana pracy.

Pisząc o aspekcie ergonomicznym, podejrzewam że masz na myśli wybrane stanowisko i jego odniesienie do wykonywanych ruchów i ich zakresów, obciążeń szkieletowych itp. Z całą pewności konieczne będzie przeprowadzanie badań - obserwacji pracy na stanowisku. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz specjalizacji na studiach pielęgniarskich:

 • Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa położniczego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiskowego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

warto oszacować co jest przeważającą częścią pracy konkretnej pielęgniarki i na tej podstawie przy pomocy programów typu RULA, REBA, Job Strain Index, OWAS, listy 5G, przeprowadzić odpowiednie badanie

Personel ochrony zdrowia stanowi jedną z najbardziej sfeminizowanych grup zawodowych. Dlatego też działanie wszelkich negatywnych czynników występujących w środowisku pracy i zakres ochrony przed tymi czynnikami powinien uwzględniać specyficzną reakcję organizmu kobiecego. Warunki, w jakich nie mogą pracować kobiety, reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie prac wzbronionych kobietom. Polecam lekturę:   

Makowiec - Dąbrowska T. Spruścińska E. Krawczyk P.: Jak stworzyć bezpieczne i zgodne z zasadami ergonomii warunki pracy dla personelu kobiecego w zakładach służby zdrowia, Wyd. Oficyna Wydawnicza Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2000

Tak się składa że pracuję w szpitalu i właśnie teraz opracowuję Ocenę Ryzyka pielęgniarki anestezjologicznej w Pracowni Endoskopii Urologicznej. Istotnym jest nie tylko specjalizacja danej pielęgniarki, ale właśnie miejsce jej pracy. Inne zagrożenia są w pracy tzw. pielęgniarki odcinkowej, inne instrumentariuszki, inne anestezjologicznej, inne pielęgniarki opatrunkowej(zabiegowej). Wspomniana pielęgniarka anestezjologiczna w ww pracowni jest narażona np. na promieniowanie laserowe, bo część zabiegów jest wykonywana tą metodą, oczywiście też narażona jest działania pola elektromagnetycznego, choć przeważnie jest to ekspozycja pomijalna, ze wzgledu na usytuowanie stanowiska anestezjologicznego z dala od diatermii chirurgicznej, ale już instrumentariuszka zazwyczaj znajduje się w strefie zagrożenia i ma oznaczoną dopuszczalną ekspozycję. Natomiast pielęgniarka anestezjologiczna w Pracowni Endoskopii Pokarmowej nie ma narażenia na promieniowanie laserowe

ale w tej pracowni używany jest aparat Rtg i jest narażenie na promieniowanie X. Ponadto w pracy wszystkich pielęgniarek mamy doczynienia z dynamicznym obciążeniem mięśniowo-szkieletowym oraz statycznym w przypadku wymuszonej pozycji stojącej podczas zabiegów. Temat ryzyka w pracy pielęgniarki jest naprawdę szeroki, może gdybyś zawęził go do węższej specjalizacji i miejsca pracy było by łatwiej. Jeszcze dodam, że ostatnio tj. od 11maja 2013 obowiązuje dyrektywa Rady o sygnaturze 2010/32/UE. Dyrektywa ta wprowadza nowe przepisy w kwestii zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej. W polski system prawny przepisy te wejdą razem z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.(na razie polski akt nadal w fazie projektu!). Narażenie personelu na zarażenie czynnikiem biologicznym jest ogromne. W Ocenie Ryzyka należy szczegółowo wytypować potencjalnie najczęściej "spotykane" czynniki biologiczne. Służę pomocą jakie to czynniki wraz z opisami źródła, skutków i profilaktyki.

Polecam Ci "Ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki na oddziale szpitalnym" i zagrożenia biologiczne oraz książki Ocena ryzyka zawodowego. Dokumentacja. Pielęgniarka Artykuł 226 k.p. oraz § 39 i 39a  rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. zobowiązują każdego pracodawcę do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Oferujemy trzy rodzaje pomocy – specjalistycznych narzędzi oceny ryzyka (instruktaż, dokumentacja oceny i program komputerowy), które umożliwią dokonanie oceny samodzielnie, prawidłowo i bez konieczności udziału w specjalistycznym szkoleniu.

http://www.asystentbhp.pl/smedia/mainsite/pdf/orz_pielegniarki.pdf

http://www.lekarzrodzinny.org/pmr/6ko09.pdf

Pielęgniarka-Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score

Pielęgniarka-Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score zawiera następujące elementy:

 

 • Charakterystyka danej metody szacowania ryzyka zawodowego.
 • Charakterystyka stanowiska pracy.
 • Wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy oraz pomieszczenia.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Instrukcje BHP .
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego. Część I - wymagania ogólne.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego. Część II - zagrożenia:
  • Identyfikacja zagrożeń (źródło zagrożenia, możliwe skutki zagrożenia, środki ochrony przed zagrożeniami).
  • Karta informacji o ryzyku zawodowym.
  • Obliczenia ryzyka zawodowego.
  • Określanie dopuszczalności ryzyka.
 • Plan działań korygujących lub zapobiegawczych .
 • Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (przedstawiana pracownikowi do podpisania).

http://www.bhpex.pl/pielegniarka-ocena-ryzyka-zawodowego-metoda-ris...

Temat godny pracy magisterskiej. Właśnie skończyłam ocenę ryzyka dla pielęgniarki pracującej w dużym zakładzie przemysłowym. Zakres czynności i zagrożeń mojej pielęgniarki różni się od Twojej pielęgniarki ale wiem ile to wymaga pracy. Największą trudność sprawiło mi sporządzenie listy czynników biologicznych z określeniem kategorii do której należą. Lista stanowi załącznik do Karty Oceny Ryzyka. Pamiętaj o niej, jest bardzo ważna.

Polecam stronę CIOP a na niej " MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH".

Dla pielęgniarki wiele ciekawych zagadnień jak i zagrożenia występujące na stanowisku pracy.

Polecam zapoznać się z poniższą stroną:

 http://www.phie.pl/pdf/phe-2008/phe-2008-2-211.pdf

Znajdziesz tam m.in dane o strukturze czynników fizycznych, biologicznych.

Jest tam też zamieszczona literatura która może się przydać.

Zajrzyj jeszcze  na stronę:

 http://www.ckp-sanok.internetdsl.pl/ryzyko/bezpieczne%20stanowisko%...

 Na 111 stronie jest przedstawiona karta oceny ryzyka zawodowego według normy: PN-N 18002:2000

RSS

© 2016   Created by Tadeusz Lemańczyk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service